Belajar Nombor dalam Bahasa Arab 1-100 dengan Mudah!

Pelajaran nombor dalam bahasa Arab 1-100 adalah asas yang penting untuk mempelajari bahasa Arab. Nombor ini sering digunakan dalam kehidupan seharian di negara Arab, terutamanya dalam membincangkan masa, kuantiti, harga, dan bilangan. Oleh itu, memahami nombor dalam bahasa Arab sangat penting.

Nombor dalam Bahasa Arab 1-100

Walaupun terdapat beberapa perbezaan dalam penyebutan nombor dalam bahasa Arab, cara menghafalnya adalah sama di seluruh dunia Arab. Dalam artikel ini, kami akan membantu anda menghafal nombor dalam bahasa Arab 1-100 dengan mudah.

Nombor 1-10

Nombor dalam Bahasa Arab dari 1-10 adalah seperti berikut:

NomborNombor dalam Bahasa ArabNombor dalam Bahasa Melayu
1وَاحِدwahidsatu
2اِثْنَانisnaandua
3ثَلَاثَۃsLasahtiga
4اَربَعَۃٌAraba’aempat
5خَمسَۃٌKhamsalima
6سِتَّۃٌSittaenam
7سَبْعَۃٌSab’atujuh
8ثَمَانِیۃٌThamaaniyalapan
9تِسْعَۃٌTis’asembilan
10عَشْرَۃٌ‘asharasepuluh

Nombor 11-20

Untuk nombor 11-20 dalam bahasa Arab, nombor asal diikuti dengan kata عشر (ashar) yang bermaksud ‘sepuluh’. Oleh itu, nombor 11-20 adalah seperti berikut:

NomborNombor dalam Bahasa ArabNombor dalam Bahasa Melayu
11اَحَدَ عَشَرَAhada Asharasebelas
12أِثْنَا عَشَرَIthnan Asharadua belas
13ثَلَاثَۃَ عَشَرَThalatha Asharatiga belas
14أَربَعَۃَ عَشَرَArab’a Asharaempat belas
15خَمسَۃَ عَشَرَKhamsa Asharalima belas
16سِتَّۃَ عَشَرَSitta Asharaenam belas
17سَبعَۃَ عَشَرَSab’a Asharatujuh belas
18ثَمَانِیَۃَ عَشَرَThmaniya Asharalapan belas
19تِسْعَۃَ عَشَرَTis’a Asharasembilan belas
20عِشرُونIshroondua puluh

Nombor 21-100

Untuk nombor 21-99, nombor puluhan diikuti dengan nombor asal. Contohnya, 21 ditulis sebagai واحد وعشرون (waahid wa-ashrun), yang bermaksud ‘satu dan dua puluh satu’. Berikut ialah nombor dalam bahasa Arab dari 21-100:

NomborNombor dalam Bahasa ArabNombor dalam Bahasa Melayu
21وَاحِدٌوَّعِشرُونWahid Ishroondua puluh satu
22أِثْنَانِ وَعِشْرُونIthnan Ishroondua puluh dua
23ثَلَاثَۃٌوَّعِشرُونThlatha Ishroondua puluh tiga
24أَرْبَعَۃٌوَّعِشرُونArab’a Ishroondua puluh empat
25خَمسَۃٌوَّعِشرُونSitta Ishroondua puluh lima
26سِتَّۃٌوَّعِشرُونSitta Ishroondua puluh enam
27سَبعَۃٌ وَّعِشرُونSbab’a Ishroondua puluh tujuh
28ثَمَانِیَۃٌوَّعِشرُونThamaniya Ishroondua puluh lapan
29تِسْعَۃٌ وَّعِشرُونTis’a Ishroondua puluh sembilan
30ثَلَاثُونThalathoontiga puluh
31وَاحِدٌوَّثَلَاثُونWahid thalathoontiga puluh satu
32آِٔثْنَانِ وَثَلَاثُونIthnan thalathoontiga puluh dua
33ثَلَاثَۃٌ وَّثَلَاثُونthalatha thalathoontiga puluh tiga
34أَربَعَۃٌوَّثَلَاثُونaraba’a thalathoontiga puluh empat
35خَمْسَۃٌ وَّثَلَاثُونkhamsa thalathoontiga puluh lima
36سِتَّۃٌ وَّثَلَاثُونsitta thalathoontiga puluh enam
37سَبْعِۃٌ وَّثَؒلَاثُونsab’a thalathoontiga puluh tujuh
38ثَمَانِیَۃٌ وَّثَلَاثُونtis’a thalathoontiga puluh lapan
39تِسْعَۃٌوَّثَلَاثُونtis’a thalathoontiga puluh sembilan
40أَربَعُونArabaoonempat puluh
41وَاحِدٌوَّأَربَعُونWahid Arabaoonempat puluh satu
42أثنَانِ وَأَربَعُونIthnan Arabaoonempat puluh dua
43ثَلَاثَۃٌوَّ أَربَعُونThlatha Arabaoonempat puluh tiga
44أَربَعَۃٌ وَّأَربَعُونAraba’a Arabaoonempat puluh empat
45خَمسَۃٌوَّ أَربَعُونkhamsa Arabaoonempat puluh lima
46سِتَّۃٌ وَّأَربَعُونSitta Arabaoonempat puluh enam
47سَبْعَۃٌوَّأَربَعُونsab’a Arabaoonempat puluh tuju
48ثَمَانِیۃٌ وَّأَربَعُونthamaniya Arabaoonempat puluh lapan
49تِسْعَۃٌ وَّأَربَعُونtis’a Arabaoonempat puluh sembilan
50خَمْسُونkhamsoonlima puluh
51وَاحِدٌ وَّخَمسُونwahid khamsoonlima puluh satu
52أِثنَانِ وَخَمسُونithnan khamsoonlima puluh dua
53ثَلَاثَۃٌوَّخَمسُونthalatha khamsoonlima puluh tiga
54أَربَعَۃٌ وِّخَمسُونarb’a khamsoonlima puluh empat
55خَمْسَۃٌوَّخَمسُونkhamsa khamsoonlima puluh lima
56سِتَّۃٌوَّخَمسُونsitta khamsoonlima puluh enam
57سَبْعَۃٌوَّخَمسُونsab’a khamsoonlima puluh tujuh
58ثَمَانِیَۃٌوَّخَمسُونthamaniya khamsoonlima puluh lapan
59تِسعَۃٌوَّخَمسُونtis’a khamsoonlima pulu sembilan
60سِتُّونsittoonenam puluh
61وَاحِدٌوَّسِتُّونwahid sittoonenam puluh satu
62أِثْنَانِ وَسِتُّونithnan sittoonenam puluh dua
63ثَلَاثَۃٌوَّسِتُّونthalatha sittoonenam puluh tiga
64أَربَعَۃٌوَّسِتُّونarb’a sittoonenam puluh empat
65خَمسَۃٌوَّسِتُّونkhamsa sittoonenam puluh lima
66سِتَّۃٌوَّسِتُّونsitta sittoonenam puluh enam
67سَبْعَۃٌوَّسِتُّونsab’a sittoonenam puluh tujuh
68ثَمَانِیَۃٌوَّسِتُّونthamaniya sittoonenam puluh lapan
69تِسعَۃٌوَّسِتُّونtis’a sittoonenam puluh sembilan
70سَبعُونSab’oontujuh puluh
71وَاحِدٌوَّسَبْعُونwahid Sab’oontujuh puluh satu
72أِثْنَانُ وَسَبعُونithnan Sab’oontujuh puluh dua
73ثَلَاثَۃٌوَّسَبعُونthalatha Sab’oontujuh puluh tiga
74أَربَعَۃٌوَّسَبعُونarb’a Sab’oontujuh puluh empat
75خَمسَۃٌوَّسَبعُونkhamsa Sab’oontujuh puluh lima
76سِتَّۃٌوَّسَبعُونsitta Sab’oontujuh puluh enam
77سَبعَۃٌوَّسَبْعُونsab’a Sab’oontujuh puluh tujuh
78ثَمَانِیَۃٌوَّسَبْعُونthamaniya Sab’oontujuh puluh lapan
79تِسْعَۃٌوَّسَبْعُونtis’a Sab’oontujuh pulu sembilan
80ثَمَانُونThamanoonlapan puluh
81وَاحِدٌوَّثَمَانُونwahid Thamanoonlapan puluh satu
82أِثْنَانُ وَثَمَانُونithnan Thamanoonlapan puluh dua
83ثَلَاثَۃٌوَّثَمَانُونthalatha Thamanoonlapan puluh tiga
84أَربَعَۃٌوَّثَمَانُونarb’a Thamanoonlapan puluh empat
85خَمسَۃٌ وَّثَمَانُونkhamsa Thamanoonlapan puluh lima
86سِتَّۃٌوَّثَمَانُونsitta Thamanoonlapan puluh enam
87سَبْعَۃٌوَّثَمَانُونsab’a Thamanoonlapan puluh tujuh
88ثَمَانِیَۃٌوَّثَمَانُونthamaniya Thamanoonlapan puluh lapan
89تِسعَۃٌوَّثَمَانُونtis’a Thamanoonlapan puluh sembilan
90تِسْعُونTis’oonsembilan puluh
91وَاحِدٌوَّتِسعُونwahid Tis’oonsembilan puluh satu
92أِثْنَانِ وَّتِسْعُونithnan Tis’oonsembilan puluh dua
93ثَلَاثَۃٌ وَّتِسعُونthalatha Tis’oonsembilan puluh tiga
94أربَعَۃٌ وَّتِسعُونarb’a Tis’oonsembilan puluh empat
95خَمسَۃٌوَّتِسعُونkhamsa Tis’oonsembilan puluh lima
96سِتَّۃٌوَّتِسعُونsitta Tis’oonsembilan puluh enam
97سَبعَۃٌوَّتِسعُونsab’a Tis’oonsembilan puluh tujuh
98ثَمَانِیَۃٌوَّتِسعُونthamaniya Tis’oonsembilan puluh lapan
99تِسسعَۃٌوَّتِسعُونtis’a Tis’oonsembilan puluh sembilan
100مِأَۃٌMiatsatu ratus

Cara Menghafal Nombor dalam Bahasa Arab 1-100

  1. Pahami pola pembacaan: Cara pertama untuk menghafal nombor dalam bahasa Arab 1-100 adalah dengan memahami pola pembacaan. Sebagai contoh, nombor 1 hingga 10 dalam bahasa Arab ialah wahid, ithnan, thalatha, arba’a, khamsa, sitta, sab’a, thamania, tisa, dan ‘ashara. Pola pembacaan ini berguna untuk membantu menghafal nombor tersebut dengan lebih cepat.
  1. Hafal dalam kumpulan: Cara kedua untuk menghafal nombor dalam bahasa Arab 1-100 adalah dengan menghafalnya dalam kumpulan. Anda boleh memulakan dengan menghafal nombor 1 hingga 10 terlebih dahulu, kemudian teruskan dengan nombor 11 hingga 20, dan seterusnya.
  1. Latihan ringkas: Salah satu cara yang baik untuk menghafal nombor dalam bahasa Arab 1-100 adalah dengan menggunakan latihan ringkas. Cuba hafal nombor dalam kelompok 10, seperti nombor 1 hingga 10, 11 hingga 20, 21 hingga 30, dan seterusnya. Anda boleh mengulang latihan ini sehingga anda hafal nombor tersebut dengan lancar.

Kaedah Pembelajaran Nombor dalam Bahasa Arab 1-100

  1. Bergabung dengan kelas bahasa Arab: Bergabung dengan kelas bahasa Arab adalah salah satu cara terbaik untuk mempelajari nombor dalam bahasa Arab 1-100. Di kelas, anda boleh belajar dengan rakan sebaya anda dan mempunyai guru yang berkelayakan untuk membimbing anda dalam pembelajaran.
  1. Gunakan buku teks: Anda boleh menggunakan buku teks bahasa Arab untuk mempelajari nombor dalam Arab 1-100. Buku teks ini biasanya mengandungi latihan-latihan dan aktiviti-aktiviti yang sesuai untuk meningkatkan kemahiran dalam pembelajaran nombor dalam bahasa Arab.
  1. Gunakan aplikasi pembelajaran bahasa Arab: Terdapat pelbagai aplikasi pembelajaran bahasa Arab yang boleh membantu anda mempelajari nombor dalam bahasa Arab 1-100. Aplikasi ini biasanya mengandungi latihan-latihan dan aktiviti-aktiviti yang mudah difahami dan digunakan.

Hafalan Nombor dalam Bahasa Arab 1-100 Menggunakan Permainan

  1. Permainan bermain peranan: Anda boleh menggunakan permainan bermain peranan untuk membantu menghafal nombor dalam bahasa Arab 1-100. Contohnya, anda boleh berpura-pura membeli-belah dan meminta bantuan daripada rakan sebaya anda untuk menyebutkan nombor harga barang-barang yang ingin dibeli.
  1. Permainan papan: Terdapat pelbagai jenis permainan papan yang boleh digunakan untuk mempelajari nombor dalam bahasa Arab 1-100. Contohnya, anda boleh menggunakan papan permainan Snakes and Ladders dengan menambahkan tulisan nombor dalam bahasa Arab pada setiap kotak untuk membantu menghafal nombor tersebut.
  1. Permainan kad: Anda boleh menggunakan permainan kad untuk mempelajari nombor dalam bahasa Arab 1-100. Contohnya, anda boleh menggunakan kad dengan nombor pada satu sisi dan terjemahan ke dalam bahasa Arab pada sisi yang lain untuk membantu menghafal nombor tersebut.

Kesimpulan:

Memahami nombor dalam bahasa Arab 1-100 adalah asas penting dalam mempelajari bahasa Arab. Terdapat pelbagai cara yang boleh digunakan untuk membantu menghafal nombor tersebut, termasuk kaedah hafalan, permainan dan latihan-latihan ringkas. Dengan menggunakan kaedah yang sesuai, anda akan dapat menghafal nombor dalam bahasa Arab 1-100 dengan mudah.

Leave a Comment